;

logo

Önce sağlık, sonra İş

HakkımızdaUras OSGB farklı sektörlerden 400 Firma ve 40.000’e yakın çalışanın daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına ulaşması için hizmet veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir. Bünyesinde bulunan 20 İşyeri Hekimi, 45 İş Güvenlik Uzmanı, 5 Diğer Sağlık Personeli ve 8 ofis çalışanı kadrosu ile farklı sektörlerde başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmektedir.

İŞYERİ HEKİMİ

20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İş yeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

İŞYERİ HEKİMİ

Uras Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevlendirilen her İşyeri Hekimleri 27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

1.İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ İŞYERİ HEKİMLERİNİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR;

• İşle ilişkisi bakımından, gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.


• Birden fazla madde veya etkene aynı anda maruz kalınması durumunda, ortaya çıkabilecek sağlık tehlikelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında değerlendirmek.


• İşçilerin işe girişlerinde sağlık muayenelerini yaparak işe uygun olduklarını belirten sağlık raporunu hazırlamak.


• Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla yapmak.

 

• İşçilerin işe giriş ve periyodik muayenelerini yönetmelik ekinde verilen örneğine uygun olarak yapmak.

 

• 15/6/2004 tarihli ve 25493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, aynı yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu örneğine göre yapmak.


• Sağlık sorunları nedeniyle işe gelememe ve iş yerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek.


• Sağlık sorunları nedeniyle üç haftadan daha uzun süreli işten uzaklaşmalarda veya meslek hastalıkları, iş kazaları nedeniyle ya da sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda işe dönüş muayenesi yapmak.


• İşçinin işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık muayenesi sonucunda düzenlenen raporda, çalıştırılacağı işler ve çalışma şartlarını belirtmek, rapor sonucunu işveren ve işçiye yazılı olarak bildirmek.


• Herhangi bir kaza, hastalık veya periyodik muayene sonrasında eski işinde çalışması sakıncalı bulunan işçinin, mevcut sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılmasını tavsiye etmek.


• Engelli ve eski hükümlülerin işe alınmaları, iş yerinde oluşan bir kaza veya hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor hazırlamak ve işlerine uyumlarını sağlamak.


• Gerekli laboratuar tetkiklerini, radyolojik tetkik ve muayeneleri yaptırmak, • Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapmak, portör muayenelerini yaptırmak.


• İş yerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyerek ve denetleyerek iş yerindeki bütün birimlerin işçilerin sağlığını koruyup geliştirecek biçimde düzenlenmesi, işçiye sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak nitelikte yemek verilmesi, içme suyu imkanı sağlanması, soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel temizlik donanımının temin edilmesi ve sürdürülmesi, mevcutsa yatakhanelerin sağlığa uygunluğunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.
• İş yerinde mevcutsa kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının sağlık şartlarını kontrol etmek, sağlık şartlarına uygunluğunun sağlanması için tavsiyelerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak.


•İşin işçiye uygunluğunun sağlanmasını tavsiye etmek.


• Meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olan ve iş kazası geçiren işçileri izlemek ve bunların kontrolünü yapmak, meslek hastalıkları tanısında yetkili hastaneler ile işbirliği içinde çalışmak.


• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut durum, sorunların tespiti, bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla belirli aralıklarla incelemeler yapmaktır.

2. İŞ YERİ HEKİMİNİN YETKİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

·Bağımsız çalışma ilkesi uyarınca bu yönetmelik hükümlerini yerine getirirken, işveren tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.

·Çalışmalarını tam bir mesleki bağımsızlık içinde ve tıbbi deontoloji kurallarına uygun biçimde yürütür.

· İş yerinde çalışanların hayatı ile ilgili yakın tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde, işin geçici olarak durdurulması için derhal üst yönetimi bilgilendirir.

·Sağlık durumu bakımından yaptığı işle uyumsuz olduğu belirlenen işçilerin, iş yerinde uygun bir işte görevlendirilmesini tavsiye eder.

· Üretim teknolojilerinin planlanmasında iş sağlığı ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

· Görevi gereği iş yerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı konusunda inceleme, araştırma yapar ve çalışanlarla görüşür.

·Gerektiğinde konu ile ilgili kurum veya kuruluşlar ile işbirliği yapar

3.İŞ YERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

İş yeri hekimleri, yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

4.İŞ YERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi : 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘’İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘in 12. Maddesinde yapılan 18.12.2014-29209 tarih ve sayılı değişikliğe göre işyeri hekiminin çalışma süreleri

• Az tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 4 dakikadan, 5 dakikaya.


• Tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 6 dakikadan 10 dakikaya.


• Çok tehlikeli sınıflarda, çalışan başına ayda 8 dakikadan 15 dakikaya çıkarılmıştır.

İşveren bu en az bu süreler kadar uygun işyeri hekimi atamak zorundadır..

İŞ GÜVENLİK UZMANI

20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki yönetmelik ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

İŞ GÜVENLİK UZMANI

Uras Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki  yönetmelik ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. İş Güvenliği

 Periton Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanları’nın Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri” hakkındaki  yönetmelik ve “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

 

1.İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAPACAĞI ÇALIŞMALAR;

 

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek


• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek


• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak


• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak


• Eğitim Planı hazırlamak


• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak


• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak


• Risk Değerlendirmesi yapmak


• Acil Durum Planı hazırlamak


• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak


• İç Yönetmelik hazırlamak


• İş İzni Prosedürü hazırlamak


• Çalışma talimatları hazırlamak


• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek


• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak


• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek


• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek


• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak


• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek


• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek


• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak


• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak


• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak


• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek


• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek


• İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek


• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek


• Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek Şeklinde sıralanabilir.

 

2.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YETKİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 

• İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek
makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.


• İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.


• Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.


• Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.


• Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

 

3.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

 

· İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

· İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

· Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

·İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetler ile işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

 

4.GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ NE KADARDIR?

 

• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.


• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.


• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İşveren bu en az bu süreler kadar uygun iş güvenlik uzmanı atamak zorundadır.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

20.07.2013 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Uras Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevlendirilen her Diğer Sağlık Personeli  27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

1.İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR;

·       Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

 

·       İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

·       Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak

·       Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

·       İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

·       Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak

·       İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

·       İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek

·       İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

·       Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

 

·       Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

 

·       Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

·       İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

 

·       İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

 

·       Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar

 

·       Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

 

·       Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

 

·       Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

 

·       Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

·       Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren kanuni sürelerle...

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ

Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı herşeyden önemlidir,hele hele her an beraber saatlerinizi geçirdiğiniz çalışanlarınızın sağlıkları daha da önem arz etmektedir.

MOBİL SAĞLIK ARAÇLARINDA YAPILAN BAZI TETKİKLER

1 - İŞİTME TESTİ ( ODİOMETRİ )

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve iştme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu anlamda kullanılan birçok test vardır ve herbiri farklı konularda bilgi vermektedir. Hangisinin yapılacağı KBB hekimi tarafından hastanın şikayetlerine, muayene bulgularına ve diğer tetkik sonuçlarına göre belirlenir. Bu testlerden en sık kullanılanları şunlardır.Safses Odiometrisi (Pure Tone Odiometri): En sık uygulanan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olur.

İşyerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odiometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar odiometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlananmaktadır.

Gerektiğinde hastanelerimizdeki Kulak Burun Boğaz uzmanlarımız tarafından klinik olarak muayene edilerek gerekli tedavileri sağlanabilmektedir.

2 - AKCİĞER GRAFİSİ

Mesleki akciğer hastalıklarından çalışanların korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir.Gerek işe girişte gerekse periyodik olarak hem tıbbi hemde yasal önemi, olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir.

Bunun önemini ILO nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız. Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi gerek banyosu ve gerekse de değerelendirilmesi çok önem taşımaktadır.Akciğer filmleri 35x35 cm ebadında olmalı, filmi çekecek araç ve röntgen cihazlarının yeterliliğinden emin olunulmalı , kullanılacak filmin kalitesi sorgulanmalı , banyo aşamasında temiz film çıktığından ve yeterli pozlama ve düzgün pozisyonun verildiği görüldükten sonra filmler uzman radyologlar tarafından değerlendirilmelidir. Çünki hem kişinin sağlık parametrelerini belirlemekte önemlidir hem de yasal bir belge özelliği taşımaktadır. Bu çalışmaları yukarıda saydığımız özellik ve kalitede olabilmesi için maliyet – kalite iyice sorgulanmalıdır.

3 - SOLUNUM FONKSİYON TESTİ ( SFT )

Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir.meslek hastalıklarının tanı tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılır.aynı zamanda çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.teknolojinin son ürünü cihazlarımız ile bu taramayı istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapmaktayız

4 - AŞI UYGULAMALARI

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonoz aşısı

Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.) Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

5 - LABORATUAR TETKİKLERİ

• Portör taramaları

• Kanda Kurşun
• İdrarda Kurşun
• ALA
• ALA-Porfobilinojen
• Protoporfirin
• Koproporfirin
• TCA
• TCE
• Fenol
• Toluen
• Hippürik Asit
• Kolinesteraz
• Karboksihemoglobin • Methemoglobin
• Bakır
• Çinko
• ALT
• Tam idrar tetkiki
• Kolesterol
• AST
• GGT
• Hemogram (18 Parametre) 
• Üre
• Trigliserid
• Kan Şekeri
• Kreatinin
• Sedimantasyon
• Kan grubu • HBsAg (ELISA yöntemi ile) 
• Anti-HBs (ELISA yöntemi ile) 
• Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile) 
• Anti-HCV (ELISA yöntemi ile) 
• Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile) 
• Uyuşturucu madde panelleri
• Her türlü check-up uygulamaları

6 - GÖRME BOZUKLUKLARI VE RENK KÖRLÜĞÜ TARAMALARI

Çalışanların yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıkları anlamak, aynı zamanda çalışanların , yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır. Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılabileceği gerçeği göz önünde bulundurulursa bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır. Bu nedenle Medilife Mobil Sağlık olarak biz, temel kırma kusuru taramaları yaparak göz problemi ile ilgili şüpheli çalışanları tespit ediyoruz ve olması gereken klinik şartlarda muayene olabilmeleri için hastanelerimize davet ediyoruz. Kırma kusuru taramalarını bu iş için üretilmiş çok özel bir cihazla ( otoreflaktometre ) ve iş yerinizde pratik bir şekilde yaparak, sonuçlarını göz uzmanlarımıza sunuyoruz onların değerlendirmeleri neticesinde oluşan raporları sağlık birimlerinize veya ilgililere sunuyoruz.

7 - PORTÖR TARAMALARI

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.ayrıca halk sağlığı açısından da çok önem taşımaktadır.mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir.

PORTÖR taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

• Akciğer grafisi ( tüberküloz yönünden en az yılda bir)


• Gaita kültürü ( salmonella ve shıgella yönünden en az yılda bir ) 


• Dışkının mikroskobik incelenmesi ( entamoeba,histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir ) 


• Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir ) 

Tehlİke Sınıfınız

NACE KODU, işyerinize ait SGK sicil numarasının (0 0000 00 00 0000000 000 00 000) 2. ve 7. rakamları dâhil olmak üzere 6 haneden oluşan ve firmanızın faaliyet konularına göre tehlike sınıfını belirleyen kodudur. Aşağıdaki tabloda bu 6 haneli rakamınıza göre firmanızın tehlike sınıfını kontrol edebilirsiniz.

Tehlike Sınıfınız dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Hizmet Süresi Az Tehlikeli Sınıf 
( Dk / Ay )
Tehlikeli Sınıf 
( Dk / Ay )
Çok Tehlikeli Sınıf 
( Dk / Ay )
İş Yeri Hekimi
İş Güvenlik Uzmanı

Referanslarımız

HİZMETLERİMİZ

RİSK ANALİZİ

Risk Analizi Çalışmaları,

Tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesi

Risk değerlendirme çalışmaları ile;

 • Tehlikelerin sınıflandırılması,
 • Risklerin belirlenmesi,
 • Risklerin Derecelendirilmesi,
 • Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi ,
 • hedeflenmektedir.
;
ACİL DURUM PLANI NEDİR ?

1.Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

2.Profesyonel Destek

 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
 • Acil durum planlarının oluşturulması,
 • Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,
 • Acil durum işaretleme çalışmaları,
 • Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,
;
İSG EĞİTİMİ NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında ;İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:


a. İşe başlamadan önce,
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.

;
MOBİL SAĞLIK HİZMETİ NEDİR ?

Belirli risk kapsamındaki işletmeler ile gıda sektörü çalışanlarının yaptırmak zorunda oldukları sağlık taramalarına zaman tasarrufu sağlayan ekonomik bir yöntemdir. Çalışanlarınız iş yerinizde, iş gücü kaybı yaşamadan pratik ve güvenilir yöntemlerle sağlık taramasından geçmesini sağlıyoruz.

PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI

 • Odyometri İşitme Testi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • Elektro Kardiografi (EKG)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
;
İŞYERİ HEKİMLİK HİZMETİ NEDİR?
 • İşyerinde, tüm vardiya çalışanlarının sağlık gözetimini ve çalışma ortamını denetlemek
 • Çalışma alanının genel hijyen şartlarını izleyip denetlemek ve tavsiyede bulunmak
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının oluş sebeplerini araştırmak ve tekrarlanmaması için öneride bulunmak
 • İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalmasına yönelik çalışmalarda bulunmak
 • İş Sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • İşyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak, çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapmak
 • İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile ilgili eğitimlerin verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapmak
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulmak
;
İŞ GÜVENLİK HİZMETİ NEDİR ?
 • Acil Durum Planı hazırlamak, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında çalışmalar yapmak
 • İSG eğitim planı yapmak ve uygulanmasını takip etmek
 • Çalışan temsilcisi seçmek ve eğitimlerini vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak ve çalışmalarını takip etmek
 • Şirket içi İSG koordinasyonunu sağlamak
 • İş Güvenliği biriminin yapılanmasını sağlamak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönetmeliği oluşturmak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
;
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ NEDİR ?
 • İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve kayıtları tutmak
 • İş yeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde hekime yardımcı olmak
 • İlk yardım hizmetlerini organize etmek ve yürütmede hekim ile birlikte çalışmak
 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak
;

RİSK ANALİZİ NEDİR?

 

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulunan maddelerle ilgili her türlü bilimsel bilginin düzenlenmesi ve analiz edilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

İşletme ve işyerlerine risk analizi yaparak; Tehlikelerin Belirlenmesi, Risklerin Değerlendirilmesi ve Risklerin Kabul Edilebilir Seviyelere Çekilmesi

 

Risk değerlendirme çalışmaları ile;

- Tehlikelerin sınıflandırılması,
- Risklerin belirlenmesi,
- Risklerin Derecelendirilmesi,
- Kabul edilebilir sınırlara çekilmesi,

hedeflenmektedir.

 

Risk değerlendirme faaliyetleri ile;

- İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
- İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının İSG konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
- Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon ya da işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
- İşletme, organizasyon ya da kurumdaki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına karar verilmesini sağlar.
- İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri alınmış olabilir, ya da insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar.
- İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlar.
- İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlanır.

Gerçekleştirilen Risk Analizi çalışmaları sonucunda Tehlike ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi ile orta ve üst düzey yöneticilere risk analizi çalışmalarının işletmede uygulaması ve “Risk analizi nasıl yapılır?” hakkında bilgi aktarılmaktadır.

İşletmenizde risk analizi çalışmaları tamamen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartları kapsamında hazırlanmaktadır. Bu nedenle OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini bünyesinde kurmak ve uygulamak isteyen firmalar için çok büyük bir avantaj sağlayacaktır.

;

ACİL DURUM PLANI NEDİR ?

1.Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlkyardım

İşyerlerinde yangın tehlikesi ve yangın durumunda yapılması gerekenler, yangına karşı alınacak önlemler hakkında bilgi edinmek üzere işletmelere eğitim, tatbikat ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

2.Profesyonel Destek

 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması,
 • Acil durum planlarının oluşturulması,
 • Acil durum toplanma bölgelerinin belirlenmesi,
 • Acil durum işaretleme çalışmaları,
 • Yangın oluşumu öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olması,
 • Taşınabilir yangın söndürücülerin kullanılmasına ilişkin bilgilendirme çalışmaları,
 • Yangın eğitimi ve pratik olarak söndürme, ilkyardım, koruma ve kurtarma faaliyetlerinin uygulanması.

3.Yangın Güvenliği Risk Analizi

4.Acil Durum Eğitimleri

 • Eğitimler ile işletmenizde çalışanların, yangın, deprem, sel, sızıntı, sabotaj, ilkyardım vb. acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi.
 • Büyük Kaza Önleme Politikası ve Güvenlik Raporunun Hazırlanması

;

İSG EĞİTİMİ NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında ;İşyerinde sağlıklı çalışma ortamının ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

1. İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle:


a. İşe başlamadan önce,
b. Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
c. İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
d. Yeni teknoloji uygulanması halinde yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve güvenlik riskleriyle ilgili yeterli bilgi ve talimat almaları sağlanır.

2. İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.

3. Sağlık ve güvenlikle ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

Eğitimin Amacı

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.

Hedefler

1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,

3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,

4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.

Eğitim İçeriği

Temel Bölüm

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı
3. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği
4. Genel Sağlık Kavramı
5. İş Yerinde Sağlığı Oluşturan Etkenler
6. Meslek Hastalığı
7. İş Kazası
8. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Nedenleri
9. Tehlikeli Davranışlar ve Durumlar
10. Disiplin
11. Sektöre Yönelik Uygulamalar
12. Resimlerle İş Kazaları
13. Ekler
;

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ NEDİR ?

Belirli risk kapsamındaki işletmeler ile gıda sektörü çalışanlarının yaptırmak zorunda oldukları sağlık taramalarına zaman tasarrufu sağlayan ekonomik bir yöntemdir. Çalışanlarınız iş yerinizde, iş gücü kaybı yaşamadan pratik ve güvenilir yöntemlerle sağlık taramasından geçmesini sağlıyoruz.

PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI

 • Odyometri İşitme Testi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer Grafisi
 • Elektro Kardiografi (EKG)
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Karaciğe Fonksiyon Testleri (ALT, AST)
 • Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre Keratinin)
 • Kanda ve İdrarda Kurşun
 • Hepatit A-B-C
 • Tüm Kan Tetkikleri
 • Aşı Uygulamaları

PORTÖR TARAMASI

 • Klinik muayene sonrası bir takım tetkikleri kapsamaktadır.
 • Akciğer Filmi
 • Boğaz Kültürü
 • Burun Kültürü
 • Gaita Kültürü
 • Gaita Mikroskopisi (GMT)

;

İŞYERİ HEKİMLİK HİZMETİ NEDİR?

 • İşyerinde, tüm vardiya çalışanlarının sağlık gözetimini ve çalışma ortamını denetlemek
 • Çalışma alanının genel hijyen şartlarını izleyip denetlemek ve tavsiyede bulunmak
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının oluş sebeplerini araştırmak ve tekrarlanmaması için öneride bulunmak
 • İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalmasına yönelik çalışmalarda bulunmak
 • İş Sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
 • İşyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak, çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapmak
 • İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile ilgili eğitimlerin verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapmak
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulmak
 • İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapmak
 • İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almak
 • İşyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklamayı sağlamak
 • Çalışanların portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlamak

;

İŞ GÜVENLİK HİZMETİ NEDİR ?

 • Acil Durum Planı hazırlamak, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında çalışmalar yapmak
 • İSG eğitim planı yapmak ve uygulanmasını takip etmek
 • Çalışan temsilcisi seçmek ve eğitimlerini vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak ve çalışmalarını takip etmek
 • Şirket içi İSG koordinasyonunu sağlamak
 • İş Güvenliği biriminin yapılanmasını sağlamak
 • Risk değerlendirmesi yapmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmak
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönetmeliği oluşturmak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Çalışma izni prosedürü hazırlamak
 • Kişisel koruyucu donanım tespiti yapmak
 • İş Güvenliği işaretlerini belirlemek
 • İş Güvenliği eğitimleri vermek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak

;

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ NEDİR ?

 • İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve kayıtları tutmak
 • İş yeri hekimi tarafından yapılan muayenelerde hekime yardımcı olmak
 • İlk yardım hizmetlerini organize etmek ve yürütmede hekim ile birlikte çalışmak
 • İş yerinde görevli çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak
 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak

;

370
MÜŞTERİLERİMİZ
20
İŞ YERI HEKİMİ
45
İŞ GÜVENLİK UZMANI
5
DIĞER SAĞLIK PERSONELİ
{ }

Belgelerİmİz

Teklİf İste

Lütfen teklif formunu eksiksiz doldurunuz.

Mevzuat

Bİze Yazın

Size daha iyi hizmet verebilmemiz için bizimle iletişime geçin.